Huisregels

Huisregels

1. De opgestelde huisregels gelden voor het gehele terrein.
2. Geldig toegangsbewijs is verplicht
3. Legitimatie verplicht. Geen toegang onder de 18 jaar. (m.u.v. 15 juli)
4. Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen van 18 jaar of ouder.
5. Het gebruik van een vals ID wordt aangegeven bij de politie.
6. Alle aanwijzingen van de Beveiligingsmedewerkers, het Lustrum Comité, de verantwoordelijke dagcommissie, de Horecacommissie, de Terreincommissie en de Draaiende Commissies die betrekking hebben op de huisregels dient u direct op te volgen.
7. Het is verplicht om medewerking te verlenen aan controle op wapens en drugs.
8. Het is verboden om binnen te roken. Dit zal leiden tot uitzetting van het terrein.
9. Het is verboden om harddrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij het aantreffen hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
10. Spuitbussen en/of andere vloeibare middelen kunnen worden ingenomen door de organisatie.
11. Gebruik van garderobe is verplicht en op eigen risico.
12. Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij de organisatie.
13. Op het terrein wordt uitsluitend met betaalpassen betaald.
14. Op het Lustrumterrein gelden geen mores en tradities.
15. Je wordt geacht rustig het terrein te verlaten en geen lawaai te maken in de directe omgeving van het Lustrumterrein
16. Het is niet toegestaan consumpties verkregen op het terrein mee te nemen buiten het terrein.
17. Het is niet toegestaan fietsen of auto’s buiten de daartoe bestemde rekken of vakken te plaatsen.
18. Het is verboden om in ruimtes te komen die staan aangegeven met het bordje ‘verboden toegang.’
19. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/ hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij/zij worden verwijderd.
20. Iedereen die het terrein bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames getoond worden aan derden en mogelijk worden er opnames gepubliceerd op de website ter promotie.
21. Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor kunnen optreden aan het gehoor.
22. Deelname aan Lustrumactiviteiten en bezoek aan het Lustrumterrein geschiedt op geheel eigen risico.
23. De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of materiele schade die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen noch buiten het terrein of locatie.
24. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen van bezoekers.
25. Bij overtreding van de huisregels kan dit tot verwijdering van het terrein leiden en/of een boete en/of schadeverhaling.
26. Voor leden van de vereniging R.K.S.V. Albertus Magnus kan bij overtreding van de huisregels een schorsing opgelegd worden.
27. In situaties waar de huisregels niet voorzien beslist de organisatie over de te nemen maatregelen.
28. Deze voorwaarden zijn zowel op de website als op het terrein openbaar gemaakt.

Het is niet toegestaan:
1. Consumpties verkregen op het terrein mee te nemen buiten het terrein.
2. Lawaai te maken in de directe omgeving van het Lustrumterrein.
3. Fietsen of auto’s buiten de daartoe bestemde rekken of vakken te plaatsen.

Het is verboden om:

1.Het is verboden om wapens in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
2.Eigen drank of etenswaren mee te nemen.
3.In ruimtes te komen die staan aangegeven met het bordje ‘verboden toegang’.
4.De nooduitgangen oneigenlijk te gebruiken
5.Diefstallen en vernielingen te plegen.
6.Intimidatie, bedreiging en andere vormen van agressie te gebruiken.
7.Harddrugs, spuitbussen, vuurwerk (vuur)wapens, en andere gevaarlijke voorwerpen mee ne temen, op straffe van inbeslagname en aangifte bij de politie.
8.Professionele apparatuur mee te nemen ter vervaardiging van beeld of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie.

Algemene Voorwaarden bij de kaartverkoop voor het 24e Lustrum der R.K.S.V. Albertus Magnus

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle kopers en gebruikers van een ticket voor het 24e Lustrum der R.K.S.V. Albertus Magnus.
2. In het geval van schorsing tijdens de evenementen is het niet mogelijk restitutie van gelden te ontvangen.
3. Leden die geschorst zijn van de vereniging zullen ook geschorst zijn van alle lustrumactiviteiten. Zij hebben geen recht op restitutie van betalingen.
4. In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, behoudt de R.K.S.V. Albertus Magnus zich het recht, de wederpartij restitutie van betaalde bedragen te verlenen.
5. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storing, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst niet mogelijk is, dit zal door de R.K.S.V. Albertus Magnus naar alle redelijkheid en billijkheid worden beoordeeld.
6. Indien tijdens het 24e Lustrum en de daarbij aangesloten evenementen de vereniging R.K.S.V. Albertus Magnus in Verenigingsrouw verkeert, kan men geen aanspraak maken op eventuele restitutie. De rouw die wordt aangenomen bij (buiten)leden:
– Als het overlijden voor 12.00 uur ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de volgende dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
– Als het overlijden na 12.00 uur ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de twee opvolgende dagen Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
De rouw die wordt aangenomen bij Ereleden, Leden van Verdienste, de Paus, de Bisschop van Groningen, personeelsleden, de Koning, zijn echtgenote en troonopvolgers:
– Als het overlijden voor 12.00 ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
– Als het overlijden na 12.00 ’s middags bekend wordt gemaakt, dan is er deze dag en de volgende dag Verenigingsrouw en worden alle activiteiten afgelast.
7. In geval van verenigingsrouw kan het Bestuur AiMi besluiten alle verenigingsactiviteiten af te lassen en/ of de sociëteit te sluiten. Slechts om zwaarwegende redenen kan worden afgezien of afgeweken van de duur van de verenigingsrouw.
8. Indien er onverhoopt nog onvrede bestaat over de gang van zaken aangaande bovenstaande bepalingen, is er voor de leden der R.K.S.V. Albertus Magnus altijd de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen besluiten van het 24e Lustrum Comité bij het Bestuur AiMi en in hoger beroep bij de Rechtelijke Instantie.

SPONSOREN